Untitled triptyk II (EA) av Håkon Bleken og Sverre Bjertnæs

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer


Triptyket viser:

Fredrik Fasting Torgersen (til venstre). Jens Bjørneboe var spesielt opptatt av denne saken. Torgersen ble dømt for drapet på en 16 år gammel jente i 1958. Han slapp ut etter 16 år, og har siden jobbet for å bevise sin uskyld. Fasting Torgersen døde i juni i 2015, en uke etter at han igjen hadde levert ny oppfordring til å få saken sin gjenoptatt.

Jens Bjørneboe (i midten) . da forfatteren fikk visshet som de usikre bevisene som torgersen fikk livstid for, arbeidet han de neste årene med artikler, underskriftskampanjer rundt saken. I 1973 skrev Bjørneboe stykket «tilfellet Torgersen». Fasting Torgersen uttalte at uten Bjørneboes hjelp «hadde jeg ligget på kirkegården».

Goli fra Kurdistan fra Margareth Olins «de Andre» (2012) (til høyre). Bjertnes ble veldig engasjert og rørt av filmen, og kontaktet Olin for å høre om han kunne bruke et foto av Goli i et kunstverk. Som takk for dette, har Olin fått verket av Bjertnes, og det henger hjemme hos henne.

Verket er mer politisk enn de andre, og kan sies å være et savn etter Bjørneboes stemme i samfunnet.


Triptykets mål: 50 x 68 cm, 110 x 68 cm og 50 x 68 cm.

Ved innramming rammes de tre delene inn i hver sin ramme.


Om samarbeidet

Arbeidet har forløpt som en billedlig samtale der kunstnerne først har jobbet separat, for så å arbeide videre på hverandres utkast. På denne måten blir kunsten til gjennom handlinger fremfor begrepsbaserte overveielser. Ved videreutvikling av hverandres inngrep – uten å revidere noe på vegne av den andre – har de gitt hverandre en helt nødvendig frihet i arbeidsprosessen.

Men friksjonsfrihet har ikke vært noe ideal for prosjektet. For nettopp i motstanden ligger samarbeidets fruktbarhet: Kunsten er i sin helhet en kollektiv prosess som utvikles gjennom brytning – og dialog – mellom enkeltverker og kunstnere. For Bjertnes har subjektets vilkår i kunsten lenge vært et omdreiningspunkt, og i et prosessuelt perspektiv er samarbeidet en forutsetning for kunstnersubjektets utvikling.

De to kunstnerne er begge fra Trondheim, og utgangspunktet for prosjektet er en langvarig gjensidig respekt for hverandres arbeid. På tross av ulik generasjonstilhørighet finnes det mange interessante møtepunkter i kunstnerskapene. De har begge ønsket å belyse det litteræres plass i billedkunsten, om enn med ulik noe tilnærming: Mens Blekens oppmerksomhet ofte retter seg mot våre kollektive fortellinger, mytene, har Bjertnes i større utstrekning omfavnet den personlige beretningen. Her spilles samtalen mellom den store og den lille fortellingen ut i hvert enkelt verk.

Håkon Bleken og Sverre Bjertnæs

Håkon Bleken og Sverre Bjertnæs

Se kunstnerprofil

I 2014 samarbeidet de etablerte kunstnerne HÅKON BLEKEN (f.1929) OG SVERRE BJERTNÆS (f. 1976) om en serie serigrafier.

Utgangspunktet for samarbeidet mellom kunstnerne, som begge er fra Trondheim, var en langvarig gjensidig respekt for hverandres arbeid. Til tross for at de tilhører ulike generasjoner finnes det mange interessante møtepunkter i deres kunstnerskap. De har begge ønsket å belyse det litteræres plass i billedkunsten. Blekens oppmerksomhet er ofte rettet mot våre kollektive fortellinger og myter. Mens Bjertnæs omfavner den personlige beretningen.