Bok: Skyldfolk av

Produktbeskrivelse

Boken er delt inn i ni kapitler, og følger en lineær progresjon som løst refererer til bevegelsen fra et opprinnelig spørsmål om skyld, og prosessen opp gjennom de tre rettsinstansene. Som det hentydes til i bokens tittel (et gammelmodig norsk ord som betyr familie og slekt), og prosjektets overordnede tematikk, konfronteres vi med ett mulig narrativ som omhandler straff, skyld og de begrensninger, ansvar og forventninger som pålegges den enkelte i forhold til familie og samfunn, og de voldelige impulsene som kan følge av slike restriksjoner.


SKYLDFOLK tvinger sammen et bredt spekter av bilder hvilket reflekterer både det enkelte bildets motstand mot, og tilbøyelighet til, å føye seg inn som en integrert del av en større helhet. Familie forstås ikke bare som tilhørighet fundamentert i felles interesser eller opphav, men også som resultatet av de unike koblinger som skapes mellom ulike parter. Blikket på, og distansen til, det avfotograferte er gjennomgående; gjengivelsene er overordnet saklige og tilsynelatende nøytrale. I ytterste konsekvens speiler denne nøytraliteten ett blikk, en holdning og et ståsted, som forsøker å underlegge seg verden uten å tilkjennegi dette motivet.